Contact? WhatsApp of bel 088-1990111

Algemene voorwaarden

Download hier de Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Splash Lease: Splash Lease B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Burgemeester Reigerstraat 72, 3581KW te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30094204.
 2. Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Splash Lease een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de huurder als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de huurder en Splash Lease tot stand gekomen huurovereenkomst.
 5. Platform: afhankelijk waarvan de huurder gebruik maakt, de website www.splash.nl dan wel de Splash App.
 6. Mijn Splash: het middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord exclusief voor de huurder toegankelijke gedeelte van het platform.
 7. Gehuurde: alle in het kader van de overeenkomst door Splash Lease aan de huurder te verhuren roerende zaken.
 8. Verzorgingsgebied: het gebied waarbinnen Splash Lease zijn activiteiten uitoefent. Dit gebied omvat Nederland met uitzondering van gebieden die niet rechtstreeks bereikbaar zijn middels wegvervoer, zoals de Waddeneilanden.
 9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Splash Lease en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Splash Lease is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de te verhuren zaken. Splash Lease is nimmer verplicht een overeenkomst met een huurder aan te gaan en kan een aanvraag van de huurder zonder opgave van redenen weigeren. Voorts kan Splash Lease aanvullende voorwaarden verbinden aan het sluiten van een overeenkomst met de huurder, bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, het ter inzage geven door de huurder van een recent bankafschrift, een geldig legitimatiebewijs en/of het uitvoeren van een kredietwaardigheidscontrole ten aanzien van de huurder, naar aanleiding waarvan Splash Lease kan weigeren om een overeenkomst met de huurder te sluiten. Voorts heeft Splash Lease het recht om het aantal overeenkomsten per adres en/of per huurder naar eigen inzicht te beperken en kan hij een aanvraag voor een nieuwe overeenkomst weigeren indien de huurder zijn verplichtingen uit een voorgaande overeenkomst niet strikt is nagekomen dan wel sprake is van een betalingsachterstand.
 2. Aan een aanbod van Splash Lease dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kan de huurder geen rechten ontlenen.
 3. De huurder kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Splash Lease dat is gebaseerd op door de huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de huurder afwijkt van het aanbod van Splash Lease, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Splash Lease anders aangeeft. Wordt de overeenkomst middels het reserveringsproces op het platform aangegaan, dan wordt de totstandkoming van de overeenkomst zo spoedig mogelijk per e-mail aan de huurder bevestigd.
 5. Indien de huurder de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De huurder is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
 6. In geval het gehuurde na totstandkoming van de overeenkomst niet voor levering aan de huurder beschikbaar blijkt, is Splash Lease gerechtigd om in overleg met de huurder een zaak van gelijke soort te leveren. Blijkt dit niet mogelijk, dan wel stemt de huurder niet in met de levering van de vervangende zaak, dan maakt de huurder ten hoogste aanspraak op restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs, zonder dat Splash Lease tot verdere vergoeding van schade kan worden gehouden.

ARTIKEL 4. | LEVERING EN AANSLUITING VAN HET GEHUURDE

 1. Levering van het gehuurde geschiedt door bezorging daarvan door of namens Splash Lease op het overeengekomen afleveradres.
 2. Partijen komen nader overeen op welke dag en welk tijdstip het gehuurde wordt afgeleverd, met dien verstande dat levering van het gehuurde geschiedt binnen de werktijden van Splash Lease zoals op het platform is vermeld. De huurder biedt Splash Lease enige speling in de overeengekomen leveringstermijnen.
 3. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat op het moment van leveren en op het overeengekomen afleveradres een persoon aanwezig is die bevoegd is het gehuurde in ontvangst te nemen. Indien op de overeengekomen plaats en het moment van leveren niemand namens de huurder aanwezig is, is Splash Lease gerechtigd het gehuurde mee terug te nemen en de hiermee in verband gemaakte extra kosten aan de huurder in rekening te brengen, onverminderd het recht van Splash Lease nakoming van de overeenkomst te vorderen.
 4. Indien de daarvoor benodigde aansluitingen op locatie van aflevering van het gehuurde aanwezig zijn, zal het gehuurde daarop door of namens Splash Lease worden aangesloten. De huurder staat ervoor in dat de locatie van aflevering en ruimte waar het gehuurde wordt geplaatst, geheel vrij toegankelijk is, dat de in die ruimte aanwezige aansluitingen vrij zijn en dat de meegeleverde aanvoerslangen, met in achtneming van eventuele obstakels, toereikend zullen zijn om het gehuurde meteen aan te kunnen sluiten, bij gebreke waarvan Splash Lease gerechtigd is het gehuurde niet aan te sluiten, dan wel indien het gehuurde niet op een geschikte plaats kan worden afgeleverd, het gehuurde mee terug te nemen en de hiermee in verband gemaakte extra kosten aan de huurder in rekening te brengen, onverminderd het recht van Splash Lease om nakoming van de overeenkomst te vorderen.
 5. Indien het gehuurde door of namens Splash Lease wordt aangesloten op locatie van de huurder, kan worden gevorderd dat in het bijzijn van de huurder wordt gecontroleerd of het gehuurde deugdelijk werkt en bijvoorbeeld geen sprake is van lekkage. De huurder kan er geen beroep op doen dat het gehuurde niet deugdelijk is aangesloten en ten tijde van de aansluiting niet werkte indien de bedoelde controle met succes is uitgevoerd.
 6. Alle voor het gebruik van het gehuurde noodzakelijke aansluitpunten dienen zich binnen het bereik te bevinden van de met het gehuurde meegeleverde aansluitstukken. Indien de locatie waar het gehuurde dient te worden aangesloten, niet over daarvoor geschikte aansluitingen beschikt, biedt dit de huurder geen grond om de overeenkomst te beëindigen. Indien bij de levering van het gehuurde blijkt dat geen geschikte aansluitingen voorhanden zijn, zal het gehuurde zonder aangesloten te worden, worden achtergelaten en dient de huurder voor eigen rekening en risico voor een geschikte aansluiting zorg te dragen, tenzij met Splash Lease ter zake uitdrukkelijk een andere afspraak gemaakt is. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om zich, voordat hij zich aan de overeenkomst bindt, ervan te vergewissen of het gehuurde geschikt is om op de betreffende locatie in gebruik te nemen.
 7. Plaatsing van het gehuurde vindt plaats op de begane grond, in een kelder of op een verdieping tot maximaal vier hoog. De toegang tot een kelder of verdieping dient via een degelijke constructie te verlopen, waaronder in elk geval niet wordt verstaan wankele, ongebruikelijk steile en intrekbare trappen. De beoordeling of een ruimte toegankelijk en voor plaatsing van het gehuurde geschikt is, komt uitsluitend toe aan Splash Lease.
 8. In geval de huurder bij de aflevering van het gehuurde reeds een zaak van Splash Lease onder zich heeft en overeengekomen is dat deze door of namens Splash Lease wordt afgevoerd, dan dient deze zaak bij de aflevering van het gehuurde losgekoppeld, watervrij en zonder loshangende onderdelen klaar te staan om te kunnen worden ingeladen, bij gebreke waarvan Splash Lease gerechtigd is de ter zake gemaakte afspraak niet na te komen en/of de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de huurder door te berekenen.

ARTIKEL 5. | ANNULERING EN RECHT VAN ONTBINDING

 1. De huurder is gerechtigd om de overeenkomst tot twee dagen vóór de overeengekomen dag van aflevering van het gehuurde zonder opgave van redenen te annuleren. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch. In geval van een mondelinge annulering, zal Splash Lease de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail aan de huurder bevestigen. Het bepaalde in het voorgaande van dit lid geldt ongeacht de rechten van de consument als bedoeld in de volgende leden van dit artikel.
 2. De consument is gerechtigd om de overeenkomst die via het bestelproces op het platform of telefonisch is gesloten, zonder opgave van redenen te ontbinden tot veertien dagen na totstandkoming daarvan. De consument kan de overeenkomst ontbinden door daartoe een verzoek in te dienen per telefoon, per e-mail of door gebruikmaking van het modelformulier voor herroeping, welke door Splash Lease op het platform dan wel bij de bestelbevestiging per e-mail aan de consument beschikbaar is gesteld.
 3. In geval levering van het gehuurde door Splash Lease plaatsvindt tijdens de ontbindingstermijn als bedoeld in het vorige lid, geschiedt dit slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument. De consument verklaart in dat geval bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk dat de nakoming van de overeenkomst op zijn verzoek plaatsvindt.
 4. Afleveringskosten zijn verdisconteerd in de huurprijzen. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt en transport van het gehuurde naar het afleveradres reeds heeft plaatsgevonden, is de consument Splash Lease € 100,- transportkosten verschuldigd. Voor iedere eventuele extra overeenkomst tussen Splash Lease en de consument, bedragen de transportkosten € 50,-. De helft van voornoemde transportkosten is verschuldigd indien het recht van ontbinding op de overeengekomen dag van aflevering, doch vóór de daadwerkelijke aflevering, is uitgeoefend.
 5. In aanvulling op de kosten als bedoeld in het vorige lid, is de consument bij uitoefening van het recht van ontbinding Splash Lease een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de huurperiode dat de consument van het gehuurde gebruik heeft kunnen maken, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument hiervoor aan Splash Lease moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 6. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd die uitdrukkelijk is overeengekomen. De looptijd van de overeenkomst vangt aan op de dag van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de overeengekomen dag van aflevering van het gehuurde later dan veertien dagen na totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt, in welk geval de overeengekomen looptijd aanvangt op de dag van aflevering van het gehuurde.
 2. De overeenkomst wordt na verstrijken van de overeengekomen duur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst conform het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. De overeenkomst eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken. Opzegging kan zowel telefonisch, schriftelijk als via "Mijn Splash" geschieden. De bewijslast dat tijdig is opgezegd, rust te allen tijde bij de huurder.
 4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 geldt dat eindigen van de overeenkomst vanwege de huurder na verstrijken van een looptijd van 12 maanden mogelijk is tegen een door de huurder aan Splash Lease verschuldigde schadevergoeding van 50% van de resterende huurtermijnen.
 5. Indien de overeenkomst door de huurder is opgezegd, maar de einddatum nog niet is bereikt, dan heeft Splash Lease het recht om in geval van gebreken van het gehuurde, ervoor te kiezen om in plaats van vervanging dan wel reparatie, de overeenkomst per direct te beëindigen. In geval Splash Lease van dit recht gebruik maakt, maakt de huurder aanspraak op restitutie naar evenredigheid van het niet genoten deel van de overeenkomst.
 6. De huurder is bij het eindigen van de overeenkomst verplicht mee te werken aan de teruggave van het gehuurde en zal daartoe aan Splash Lease gelegenheid bieden om op werkdagen tijdens kantoortijden het gehuurde terug te halen. Hetgeen in artikel 4 ten aanzien van de levering van het gehuurde is bepaald, geldt tevens ten aanzien van de teruglevering van het gehuurde, voor zover de aard en strekking van de bepalingen daaraan niet dwingend in de weg staan.
 7. De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de (tijdige) teruggave van het gehuurde. Dit geldt ook als de huurder ten tijde van de opzegging niet meer op het adres woonachtig is of als de huurder aan Splash Lease een andere persoon opgeeft die de opzegging verder zal afhandelen. Eventuele extra te maken kosten in verband met het niet tijdig kunnen terugnemen van het gehuurde door Splash Lease, komen te allen tijde voor rekening van de huurder.
 8. Indien Splash Lease blijvend niet in staat is om als gevolg van een aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, het gehuurde retour te halen, zal Splash Lease de dagwaarde van het gehuurde in rekening brengen alsmede de reiskosten in verband met de tevergeefs gebleken poging(en) om het gehuurde terug te nemen.

ARTIKEL 7. | GEBRUIK VAN HET GEHUURDE

 1. De huurder dient bij de eerste keer inwerkingstelling van het gehuurde regelmatig te controleren of de werking naar behoren is en er bijvoorbeeld geen lekkage ontstaat. Voor schade ontstaan als gevolg van het niet nakomen van deze zorgplicht door de huurder, is Splash Lease niet aansprakelijk.
 2. De huurder dient ervoor te zorgen dat het gehuurde op een degelijke ondergrond komt te staan. Met name houten vloeren kunnen tot ongewenste trillingen leiden, hetgeen voor risico van de huurder komt. Het plaatsen van het gehuurde op een (geringe) verhoging wordt afgeraden. Schade ontstaan doordat het gehuurde van een verhoging afvalt, komt voor rekening en risico van de huurder.
 3. Indien Splash Lease voor de plaatsing van het gehuurde zorgdraagt, geschiedt dit op aanwijzing en voor risico van de huurder. Het bepaalde in lid 1 en 2 is ook van toepassing indien Splash Lease voor de plaatsing van het gehuurde heeft zorggedragen.
 4. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Splash Lease is het niet toegestaan om het gehuurde op elkaar te plaatsen, met uitzondering van een droger die op een wasmachine wordt geplaatst.
 5. Gebruik van het gehuurde door anderen dan de huurder is toegestaan, mits het aantal gebruikers niet groter is dan bij aanvang van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. De huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van het gehuurde, ook ten aanzien van het gebruik van het gehuurde door derden aan wie de huurder het gebruik overlaat. De huurder staat ervoor in dat de bedoelde derden zich conformeren aan de overeengekomen gebruiksvoorschriften, mede zoals deze in deze algemene voorwaarden zijn beschreven. De huurder draagt jegens Splash Lease in elk geval de aansprakelijkheid voor het gebruik van het gehuurde door de bedoelde derden.
 6. Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde commercieel te exploiteren of anders dan voor huishoudelijke doeleinden te gebruiken.
 7. Het gehuurde dient te worden gebruikt overeenkomstig de bestemming van het gehuurde. Gebruik is slechts toegestaan conform de meegeleverde gebruiksaanwijzingen en/of instructies die door de medewerkers van Splash Lease worden gegeven. Indien bij het gehuurde geen gebruiksaanwijzing meegeleverd is, dan dient de huurder dit terstond na ontdekking aan Splash Lease te melden.
 8. Niet-normaal gebruik van het gehuurde is niet toegestaan, waaronder, niet limitatief bedoeld, wordt verstaan:
  1. Gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden dan wel de voorwaarden zoals vermeld in de met het gehuurde meegeleverde gebruiksaanwijzingen;
  2. Het niet opvolgen van instructies van of vanwege Splash Lease;
  3. Gebruik van het gehuurde waardoor delen van het gehuurde afbreken en/of zwaar beschadigd raken;
  4. De aanwezigheid van sleutels, bh-beugels en munten in de trommel van wasmachines;
  5. Het te zwaar beladen van en het plaatsen van te grof bevuilde vaat in vaatwasmachines;
  6. Het nalaten van het periodieke onderhoud zoals omschreven in artikel 8.5.
 9. Behoudens tegenbewijs van de huurder, wordt geacht dat sprake is geweest van niet-normaal gebruik van het gehuurde als het gehuurde, alle omstandigheden in aanmerking genomen - waaronder onder meer de aard van het gehuurde en het merk daarvan - tijdens de looptijd van de overeenkomst zodanig vaak is getroffen door storingen of gebreken dat redelijkerwijs aannemelijk is dat de storingen of gebreken het gevolg moeten zijn geweest van onzorgvuldig gebruik van het gehuurde.
 10. Het is de huurder en eenieder aan wie hij het gebruik van het gehuurde overlaat niet toegestaan om veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, tenzij daarvoor door Splash Lease uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is verleend.
 11. Behoudens normale slijtage, dienen de huurder en een ieder aan wie de huurder het gebruik van het gehuurde overlaat, het gehuurde gedurende de periode dat het gehuurde hen ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan hen is geleverd.
 12. De huurder staat ervoor in dat Splash Lease, dan wel een door hem gemachtigde, gedurende de looptijd van de overeenkomst de vrije toegang verkrijgt tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt om de toestand van het gehuurde te (laten) inspecteren.
 13. Totdat het gehuurde na eindigen van de overeenkomst feitelijk weer ter beschikking is gesteld van Splash Lease, komt, behoudens het bepaalde in artikel 8.4, alle risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de huurder, ook voor zover het gehuurde zich, al dan niet met toestemming van Splash Lease, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden. De huurder zal zich op gebruikelijke wijze voor schade uit dien hoofde verzekeren. Het gehuurde dient in schoongemaakte staat aan Splash Lease te worden teruggeleverd, bij gebreke waarvan Splash Lease gerechtigd is schoonmaakkosten aan de huurder in rekening te brengen.
 14. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de huurder in de verhouding tot Splash Lease in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de huurder de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
 15. Indien zich tijdens de huurperiode een gebrek ten aanzien van het gehuurde voordoet, dient huurder dit direct te melden aan Splash Lease. Het is de huurder en eenieder aan wie hij het gebruik van het gehuurde overlaat niet toegestaan zelf gebreken te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan het gehuurde. Indien gebreken aan het gehuurde niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan Splash Lease, is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.
 16. Indien bij teruglevering van het gehuurde deze niet direct door Splash Lease gecontroleerd wordt, zal Splash Lease dit zo spoedig mogelijk alsnog doen. Van eventuele kosten en/of schade waarvoor de huurder krachtens deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, wordt de huurder binnen twee maanden na de teruglevering in kennis gesteld.

ARTIKEL 8. | SERVICE

 1. Splash Lease zal op verzoek van of vanwege de huurder het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst in goede toestand houden en alle daartoe noodzakelijke reparatiewerkzaamheden verrichten. Splash Lease zal daartoe door hem aan te wijzen servicepartners van maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, binnen een redelijke termijn ter beschikking stellen op bericht van of vanwege de huurder dat het gehuurde niet naar behoren functioneert.
 2. Gebreken van het gehuurde kunnen telefonisch, per e-mail, via het platform of via "Mijn Splash" aan Splash Lease kenbaar worden gemaakt.
 3. Vanaf het moment dat door of vanwege de huurder is geconstateerd dat het gehuurde niet meer naar behoren werkt, staat de huurder ervoor in dat het gehuurde tot nader order niet wordt gebruikt.
 4. De kosten van de reparatiewerkzaamheden als bedoeld in lid 1 komen voor rekening van Splash Lease, tenzij de reparatiewerkzaamheden het gevolg zijn van niet-normaal gebruik van het gehuurde dan wel een andere aan de huurder toe te rekenen omstandigheid.
 5. Periodiek onderhoud, zoals het reinigen van filters in wasmachines, drogers en vaatwassers, het reinigen van sproeiarmen van vaatwassers en het ontdooien van koel-/vrieskasten, komt niet voor rekening van Splash Lease, maar voor eigen rekening van de huurder.
 6. De huurder staat ervoor in dat de door Splash Lease aangewezen servicepartner op de afgesproken datum en tijd vrije toegang verkrijgt tot het gehuurde om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De huurder biedt Splash Lease en zijn servicepartner enige marge in de nakoming van tijdsafspraken.
 7. De huurder kan geen rechten ontlenen aan toezeggingen en/of mededelingen door personeel van de door Splash Lease aangewezen servicepartner, tenzij deze toezeggingen of mededelingen door Splash Lease uitdrukkelijk zijn bevestigd.
 8. Indien reparatie van het gehuurde niet meer mogelijk of niet meer zinvol is, zal Splash Lease beslissen om het gehuurde kosteloos om te ruilen voor andere apparatuur met ten minste dezelfde functionaliteiten, maar mogelijk van een ander merk en/of type. De vervangende apparatuur kan tevens gereviseerde apparatuur betreffen. Verschil in functionaliteit kan voor de huurder geen reden zijn om de vervangende apparatuur niet te accepteren, tenzij dit redelijkerwijs niet van de huurder kan worden gevergd.
 9. Tenzij de reparatiewerkzaamheden het gevolg zijn van niet-normaal gebruik van het gehuurde dan wel een andere aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, maakt de huurder aanspraak op evenredige restitutie van de huurprijs indien meer dan tien werkdagen liggen tussen het eerste bezoek van de door Splash Lease aangewezen servicepartner en de dag waarop door of namens de huurder weer gebruik kan worden gemaakt van het gehuurde. Dit evenwel onder de aanvullende voorwaarde dat door en vanwege de huurder gedurende die periode alle medewerking aan Splash Lease en de door hem aangewezen servicepartner(s) is verleend.

ARTIKEL 9. | OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

 1. De huurder kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan een derde overeenkomstig de op "Mijn Splash" vermelde instructies.
 2. De overnemende partij dient via "Mijn Splash" aan te geven welke contracten overgenomen dienen te worden. De overname komt pas tot stand zodra deze door Splash Lease is bevestigd.
 3. Alle rechten en plichten van de huurder uit de overeenkomst gaan over naar de nieuwe huurder op de aangegeven ingangsdatum, mits de overdracht door Splash Lease vóór die datum is bevestigd. Indien de aangegeven ingangsdatum ligt vóór de datum waarop de overdracht door Splash Lease is bevestigd, wordt als ingangsdatum de datum genomen van de eerste dag van de maand volgend op de maand van de bevestiging.
 4. Splash Lease kan te allen tijde een overdracht weigeren. Grond voor weigering kan bijvoorbeeld zijn dat de overnemende partij niet valt in de doelgroep van Splash Lease.
 5. De oorspronkelijke huurder heeft bij een voorgenomen overdracht de plicht om zowel Splash Lease als de overnemende partij op de hoogte te brengen van eventuele mankementen en/of beschadigingen van het gehuurde. Splash Lease behoudt zich het recht voor om aan zowel de oorspronkelijke als nieuwe huurder de te maken reinigings- en/of herstelkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 10. | VERHUIZING

 1. De huurder dient bij een voorgenomen verhuizing Splash Lease hiervan tenminste één maand voor de verhuisdatum schriftelijk, per e-mail of via 'Mijn Splash" in kennis te stellen. Bij deze kennisgeving dient de huurder het nieuwe adres te vermelden.
 2. Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat verhuisd is zonder dat de huurder zich houdt aan het gestelde in het vorige lid, heeft Splash Lease het recht, onverminderd het bepaalde in het volgende artikel, om de overeenkomst over te dragen aan een derde.
 3. Indien de huurder bij een verhuizing het gehuurde niet mee wenst te verhuizen, is de huurder verplicht de overeenkomst op een andere naam te laten zetten zoals aangegeven in artikel 9, dan wel de overeenkomst te beëindigen. In dit geval dient de einddatum ten minste één maand vóór de verhuisdatum te liggen. In het geval de looptijd van de overeenkomst nog niet is verstreken, zal de huurder een vergoeding aan Splash Lease zijn verschuldigd ter grootte van de resterende duur van die minimale huurtermijn, behoudens het geval zoals voorzien in artikel 6.4.
 4. Het is de huurder uitsluitend toegestaan het gehuurde zelf of met behulp van een derde te verhuizen naar een ander adres indien de huurder daarvoor voorafgaande toestemming van Splash Lease heeft gekregen.
 5. Indien binnen één maand na verhuizing zich storingen aan het gehuurde voordoen, wordt geacht dit verband te houden met de verhuizing en zijn de reparatiekosten voor de huurder, tenzij de door Splash Lease aangewezen servicepartner heeft vastgesteld dat van enig oorzakelijk verband geen sprake is.
 6. De huurder kan Splash Lease verzoeken om tegen vergoeding de verhuizing van het gehuurde uit te voeren. Splash Lease kan niet garanderen dat de verhuizing op een bepaalde datum werkelijk uitgevoerd kan worden.
 7. Verhuizen met instandhouding van de overeenkomst kan alleen binnen het verzorgingsgebied. Indien de nieuwe locatie waar het gehuurde zou moeten worden geplaatst, zich bevindt buiten het verzorgingsgebied, wordt de overeenkomst door Splash Lease met directe ingang beëindigd. In het geval de looptijd van de overeenkomst nog niet is verstreken, zal de huurder een vergoeding aan Splash Lease zijn verschuldigd ter grootte van de resterende duur van de looptijd, behoudens het geval zoals voorzien in artikel 6.4.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Splash Lease is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de huurder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Splash Lease ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de huurder in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de huurder anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Splash Lease gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder is verplicht mededeling te doen van de gesloten overeenkomst aan een beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder curatelestelling aan de curator, dan wel bewindvoerder.
 3. Voorts is Splash Lease gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De huurder maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Splash Lease op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de huurder verplicht de schade die Splash Lease ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Splash Lease de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de huurder terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. Splash Lease is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en voor zolang Splash Lease als gevolg van overmacht gehinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de huurder aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. Splash Lease doet van de overmachtssituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de huurder.
 2. Indien de overmachtssituatie nakoming van de overeenkomst door Splash Lease blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de huurder aanspraak maakt op enige schadevergoeding.
 3. Voor reeds geleverde prestaties is de huurder, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is van toepassing op overmacht van de zijde van Splash Lease. De huurder behoudt zijn eventuele aanspraak op overmacht op grond van de wet. Overmacht van huurders-/afnemerszijde wordt vrijwel nooit aangenomen aangezien de verplichtingen van de huurder uit de overeenkomst slechts betrekking hebben op betaling van de huurprijs en eventuele bijkomende kosten. Voor de huurder bestaat geen afnameverplichting met betrekking tot het gehuurde, waardoor hij ook niet tekort kan schieten in de nakoming daarvan en ter zake ook geen geldig beroep kan doen op overmacht. Onder meer de volgende omstandigheden zijn voor de huurder dan ook geen geldige reden om zich op overmacht te beroepen:
  1. Dat de huurder het huis gedwongen dient te verlaten, ongeacht de reden daarvan;
  2. Dat de huurder naar buitenland vertrekt;
  3. Dat de huurder geen overnamekandidaat kan vinden;
  4. Dat de huurder het gehuurde zelf niet meer kan gebruiken.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Alle door Splash Lease vermelde bedragen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De huurprijs wordt maandelijks vooraf in rekening gebracht. Bij de eerste huurtermijn zijn de eenmalige kosten en eventuele bijkomende kosten, zoals de prijs van bijverkochte onderdelen, inbegrepen.
 3. Wijzigingen in het btw-tarief en andere heffingen van overheidswege kunnen aan huurder worden doorberekend en kunnen geen reden zijn voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
 4. Mits de overeenkomst reeds langer dan drie maanden voortduurt, heeft Splash Lease de bevoegdheid om de overeengekomen huurprijs jaarlijks per 1 januari of 1 juli te verhogen. Een zodanige verhoging zal niet meer bedragen dan een indexering volgens het Consumentenprijsindexcijfer zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek en zal bovendien niet leiden tot een hogere huurprijs dan de huurprijs waarvoor dezelfde zaak door Splash Lease wordt aangeboden op het moment van de prijsverhoging. De bedoelde prijsverhogingen zijn geen reden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
 5. De huur wordt gerekend tot aan de datum waarop de overeenkomst is geëindigd dan wel tot aan de datum dat het gehuurde weer in bezit van Splash Lease is gesteld indien dit laatste later is dan de datum van beëindiging van de overeenkomst.
 6. Eventueel aan de huurder toekomende restituties worden binnen één maand na ontstaan van dat recht aan de huurder terugbetaald.
 7. Tenzij een andere wijze van betaling is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels automatische incasso, welke standaard plaatsvindt omstreeks de eerste dag van elke maand. De huurder kan via "Mijn Splash" een alternatieve dag kiezen.
 8. Splash Lease is gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen indien een betaling meerdere malen wordt gestorneerd of om andere redenen meerdere malen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In die gevallen kan Splash Lease de openstaande betalingen, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen. In dat geval dient betaling te geschieden binnen de door Splash Lease op de factuur vermelde termijn.
 9. De huurder staat ervoor in om met de opgegeven IBAN, betalingen te mogen verrichten.
 10. Het door de huurder opgegeven IBAN kan te allen tijde via "Mijn Splash" worden gewijzigd. De wijziging heeft geen invloed op de status van de overeenkomst.
 11. De huurder kan te allen tijde een bedrag vooruitbetalen. In dat geval dient de huurder bij de betaling aan te geven dat het een vooruitbetaling betreft.
 12. Splash Lease heeft het recht om zijn vorderingen op de huurder te verrekenen met de eventuele vorderingen die de huurder op Splash Lease heeft.
 13. Het is de huurder, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Splash Lease facturen te verrekenen.
 14. Splash Lease kan, zoals in artikel 11.1 is bepaald, bij betalingsachterstand van de huurder, zijn (service)verplichtingen opschorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de huurder zijn voldaan.
 15. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de huurder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de huurder over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de huurder handelt in hoedanigheid van consument.
 16. Alle kosten in verband met gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen, welke Splash Lease voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de overeenkomst nuttig of nodig mocht achten, komen voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER

 1. De huurder garandeert Splash Lease dat de woning waar het gehuurde is geplaatst, alsook het eventuele complex waarvan die woning deel uitmaakt, middels een opstalverzekering is verzekerd gedurende de looptijd van de overeenkomst, zulks ter dekking van eventuele schade aan de onroerende zaken met betrekking tot de woning c.q. het complex. Voorts dient de huurder gedurende de looptijd van de overeenkomst te beschikken over een inboedelverzekering. De huurder vrijwaart Splash Lease van al zijn aanspraken, alsook aanspraken van derden voor schade die verhaalbaar is op de bedoelde verzekeringen, ook indien de huurder zijn in dit lid bedoelde verzekeringsverplichtingen niet nakomt.
 2. In geval van diefstal of verlies van, of schade aan het gehuurde is de huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan Splash Lease. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan Splash Lease doen toekomen. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde, is de huurder verplicht de dagwaarde van het gehuurde te vergoeden, onverminderd het aan Splash Lease toekomende wettelijke recht op volledige schadevergoeding.
 3. De huurder is vanaf het moment dat het gehuurde in zijn bezit is gesteld tot aan het moment dat het gehuurde weer door Splash Lease in ontvangst is genomen, aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8.4.
 4. Indien het gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat wordt teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking is gesteld, is de huurder aansprakelijk voor alle door Splash Lease gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Splash Lease om huurderving te vorderen.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID VAN SPLASH LEASE

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Splash Lease, draagt Splash Lease geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van het gehuurde. Splash Lease is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van het gehuurde, of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het gebruik van het gehuurde.
 2. Splash Lease is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of vanwege de huurder verstrekte onjuiste of onvolledig gegevens.
 3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Splash Lease, aanvaardt Splash Lease geen aansprakelijkheid voor schade aan aansluitpunten ontstaan in verband met het gebruik van het gehuurde of het aansluiten daarvan, al dan niet door of namens Splash Lease.
 4. Splash Lease is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.
 5. Mocht Splash Lease aansprakelijk zijn voor enige schade dan heeft Splash Lease te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De huurder dient Splash Lease hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Splash Lease ter zake vervalt.
 6. De aansprakelijkheid van Splash Lease is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Splash Lease betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Splash Lease nimmer verder zal reiken dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Splash Lease daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Splash Lease dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 7. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Splash Lease bedraagt één jaar.
 8. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Splash Lease, zal de huurder Splash Lease vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Splash Lease, alsmede het gebruik van het gehuurde.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. De juridische en economische eigendom van het gehuurde blijft te allen tijde bij Splash Lease rusten. Niets uit de overeenkomst beoogt enige eigendomsoverdracht van het gehuurde te bewerkstelligen. De eigendom zal de huurder tegenover eenieder die rechten op het gehuurde wil laten gelden, bijvoorbeeld een deurwaarder, meteen duidelijk maken.
 2. De huurder is verplicht om zijn gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot "Mijn Splash" geheim te houden ter voorkoming dat anderen zich toegang verlenen tot zijn account. Splash Lease is niet verantwoordelijk voor enige schade die geleden wordt door misbruik van het "Mijn Splash"-account van de huurder. Alle handelingen die onder het account van de huurder worden verricht, worden de huurder toegerekend.
 3. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Splash Lease aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.