Contact? WhatsApp of bel 088-1990111

Privacybeleid

Splash Lease B.V. (hierna: 'Splash Lease') respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Splash Lease worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers en gebruikers van de website www.splash.nl (hierna: 'de website'). Splash Lease acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Splash Lease zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Splash Lease verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Splash Lease, zoals bij:
- Het aangaan van overeenkomsten;
- Het registreren/aanmelden op de website voor 'Mijn Splash';
- Het starten en uitvoeren van een chatsessie op de website;
- Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website;
- Het via de website melden van storingen/gebreken m.b.t. gehuurde goederen;
- Het inschrijven voor nieuwsbrieven.

Uw persoonsgegevens worden door Splash Lease verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

a) Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend verzoek of ingediende vraag, dan wel een tussen u en Splash Lease gesloten overeenkomst.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u te kunnen identificeren, uw vraag of verzoek te kunnen behandelen en een eventueel met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Splash Lease gesloten overeenkomst, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een door Splash Lease aan te wijzen transportbedrijf voor het transport van gehuurde goederen en een door Splash Lease aan te wijzen servicepartner voor het uitvoeren van eventuele reparatiewerkzaamheden. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan een incassobureau indien u uw betalingsverplichtingen uit een overeenkomst met Splash Lease niet tijdig nakomt.

Indien u gebruik maakt van de chatmodule op de website, worden uw persoonsgegevens opgeslagen door de exploitant van de chatmodule. Voorts vermeldt Splash Lease met voorafgaande instemming van de betreffende personen, prijswinnaars op sociale mediakanalen, zoals Facebook, Instagram en Snapchat en worden nieuwsbrieven verstuurd indien u zich voor de ontvangst daarvan hebt aangemeld.

b) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Splash Lease.

c) Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Splash Lease of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Splash Lease of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website of in verband met het gebruik van gehuurde goederen. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hosting- en cloudserver-provider van Splash Lease, om de website en e-mailvoorzieningen van Splash Lease te kunnen exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens met een administratie-/boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Splash Lease te kunnen verzorgen. In dit kader maakt Splash Lease voorts gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma van een derde partij; deze partij ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze uw persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding noodzakelijk is.

Splash Lease zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Splash Lease vallen evenals door Splash Lease ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies en vergelijkbare technieken die Splash Lease gebruikt

Splash Lease gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Splash Lease gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt Splash Lease middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre Splash Lease van cookies gebruik maakt.

Uw rechten

U heeft het recht om Splash Lease te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Splash Lease slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Splash Lease legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.